} -->

അബുൽ ജലാൽ മൗലവി 1982ൽ എഴുതിയ കൃതി

ഇറാൻ വിപ്ലവത്തെ കരുതിയിരിക്കാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തു അബുൽ ജലാൽ മൗലവി 1982കളിൽ എഴുതിയ കൊച്ചു കൃതി.


തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal