} -->

ഹസ്രത്ത് ഉസ്‌മാൻ: വിമർശനങ്ങളുടെ വസ്തുതയെന്ത്

മൂന്നാം ഖലീഫ ഹസ്രത്ത് ഉസ്‌മാൻ(റ)നെക്കുറിച്ച് പ്രഫ. കെ.പി. കലാമുദ്ദീൻ രചിച്ച 'ഖലീഫ ഉസ്‌മാൻ' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തി പി.ടി. കുഞ്ഞാലി ദ്വൈവാരികയിലെഴുതിയ ലേഖത്തിൽ വന്ന അപകടകരമായ ചില പ്രവണതകളെ സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഈ കുറിപ്പെഴുതുന്നത്.

No comments:

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal