} -->

ഖാംനിഇയുടെ ദൂതൻ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ

ഖാംനിഇയുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധിനിധി ഹുജ്ജത്തുൽ ഇസ്‌ലാം അബ്ദുൽ ഹുസൈൻ മൂസവി കേരളത്തിലെ സമസ്തയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളായ ജാമി‌അ നൂരിയ്യഃ, ദാറുൽ ഹുദ എന്നിവ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ അന്നഹ്‌ളയുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖം. ചെറുശ്ശേരിയേയും ഡോ. ബഹാവുദ്ദീൻ കൂരിയാടിനെയും ശിയാ പുരോഹിതൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ പുകഴ്‌ത്തുന്നത് കാണാം. ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് -വാള്യം 5 ലക്കം 6

No comments:

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal