} -->

ഖലീഫ ഉമർ ഇബ്നു അബ്ദുൽ അസീസ് (റ.അ)ന്റെ ഖബർ തകർത്ത് ശരീരം കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി


No comments:

തിരഞ്ഞെടുത്തവ

Dr Abdurahman Adrshery I International ColloQuium on Reform I Kottakkal